Arquivo da categoría: Uncategorized

TRÁMITES PARA A POSTA EN MARCHA DA EMPRESA

Á hora de poñer en marcha a nosa actividade son varios os trámites que debemos levar a cabo ante diferentes organismos para poder comezar a nosa actividade con plenas garantías de estar legalmente capacitados/ás para exercitala.

A continuación, menciónanse os principais que é necesario realizar e os prazos de validez de cada un deles.

 

AUTÓNOMOS/AS

 

TRÁMITE

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

Declaración Censal de comezo de actividade

Delegación de Hacienda (AEAT)

Antes del comezo da actividade

Alta no Imposto de Actividades Económicas

Delegación de Hacienda

(AEAT)

10 días hábiles antes do inicio da actividade

Afiliación e número da Seguridade Social

Tesorería General de Seguridad Social

Antes do inicio da relación laboral

Alta no Réxime Especial de Autónomos

Tesorería General de Seguridad Social

30 días dende o inicio da actividade. Terá efecto dende o primeiro día de actividade.

Inscrición da empresa e obtención do Código Conta de Cotización (si vai contratar traballadores/as)

Tesorería General de la Seguridad Social

Antes de que os/as traballadores/as comecen a súa actividade

Afiliación e alta dos/das traballadores/as contratados/as

Tesorería General Seguridad Social

Antes do inicio da relación laboral, 60 días antes como máximo.

Libro de Visitas

Adquisición en librerías e legalización na Inspección de Traballo

Antes do inicio da actividade

Comunicación de apertura do centro de traballo (se contrata traballadores/as)

Delegación Consellería deTraballo

Antes de iniciar a actividade

Adquisición Libros Oficiais de Comercio:

·          Libro de Inventario e Contas Anuais

·          Libro Diario

·          Libro de Actas

Adquisición en librerías e

legalización no Rexistro Mercantil

 

Legalízanse no prazo de 15 días dende a súa presentación no Rexistro

Licenza de obras, si é necesario realizar obras no local da empresa.

Departamento de Urbanismo do Concello

Antes da realización das obras

Licenza de apertura do local

Departamento de Urbanismo do Concello

Convén realizar una consulta previa antes de realizar a inversión

 

  

SOCIEDADES

 

No caso das sociedades hai que cumprimentar ademais unha serie de trámites de constitución e adopción de personalidade xurídica, para que poda ser titular de dereitos e obrigacións: 

 

TRÁMITE

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

 

Solicitude certificación negativa de nome

Registro Mercantil Central

Antes do outorgamento da escritura.

 

Cualificación de Sociedade Laboral e cooperativas

Servi<o de Economía Social Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais

 

Certificado bancario de apertura de conta a nome de la empresa

Entidade Financeira

 

Redación de estatutos da sociedade e Outorgamento de escritura pública

Notaría

Antes do inicio da actividade e no prazo de dous meses desde que se obteña a certificación

 

Obtención do Código de Identificación Fiscal (CIF)

Delegación de Hacienda (AEAT)

30 días a partir do outorgamento da escritura, antes do comezo da actividade

 

Liquidación Imposto Transmisións Patrimoniais  (modalidade Operacións societarias) e Actos Xurídicos Documentados (ITPAJD)

Delegación  Consellería de Economía e Facenda

30 días hábiles desde o outorgamento da escritura

 

Inscrición no Rexistro Mercantil

Registro Mercantil

Antes dun mes desde o outorgamento da escritura pública

 

Declaración Censal de inicio de actividade

Delegación de Hacienda (AEAT)

Antes do comezo da actividade

 

Alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE)

10 días hábiles antes do inicio da actividade

 

Inscrición no Rexistro Mercantil

Registro Mercantil

 

Antes de un mes desde o outorgamento da escritura pública

 

Adquisición Libros Oficiais de Comercio:

Libro de Inventario e Contas Anuais

Libro Diario

Libro de Actas

Adquisición en librerías y

legalización en el Registro Mercantil

 

Legalízanse no prazo de 15 días dende a súa presentación no Rexistro

 

Inscrición da empresa e obtención do Código Conta de cotización (se vai  contratar traballadores/as)

Tesorería General de la Seguridad Social

Antes de que os/as traballadores/as comecen a súa actividade

 

30 días dende o inicio da actividade. Terá efecto dende o primeiro día de actividade.

 

Selado de libro de matrícula, libro de visitas e calendario laboral

 

Afiliación e alta dos/as traballadores/as contratados/as

 

Antes do inicio da relación laboral, 60 días antes como máximo.

 

Comunicación de apertura de centro de traballo

Delegación Consellería de Traballo

Antes do inicio da actividade

 

Licenza de obras, si é necesario realizar obras no local da empresa.

 

Departamento de Urbanismo do Concello

 

Antes da realización das obras

 

Convén realizar una consulta previa antes de realizar a inversión

 

Licenza de apertura do local

 

Deixar un comentario

Arquivado en Uncategorized